Σ΄ευχαριστώ , Χριστέ , πολύ που βάζεις μιαν ανατολή μετά από κάθε δύση...Bερίτης.

6/13/2011

O λόγος άγιος

Δευρο δη λοιπόν καγώ και υμείς εκτιναξάμενοι το ράθυμον της ψυχής και οκνηρόν ασπασώμεθα την δέουσα σπουδήν και επιμέλειαν,κατορθούνταςτας εντολάς του Κυρίου μάλλον και μάλλον. Δεύρο κατεπειχθώμεν εις το νικάν αλλήλους ουκ εν τω λέγειν, ουδε εν τω λυπειν, ουδέ εν τω ιστάν το οικείον λόγον(πονηρά γαρ ταυτα και της εναντίας μερίδας),αλλ' εν τω ηττάσθαι καλώς και υποφέρειν ρήμα εμπαικτικόν, ονειδιστικόν, χλευαστικόν. αγαθά γαρ ταυτα και της μερίδος των αγίων."

(Αγ. Θεοδ'ωρου Στουδίτου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Στα χρόνια μας ο πόνος αγιάζει τον άνθρωπο.Ο ανθρώπινος πόνος καλλιεργεί την ανθρώπινη ψυχή"