Σ΄ευχαριστώ , Χριστέ , πολύ που βάζεις μιαν ανατολή μετά από κάθε δύση...Bερίτης.

4/19/2009

Χριστός Ανέστη!


Ω θείας ! ω φίλης ! ω γλυκυτάτης σου φωνής!μεθ ημών αψευδώς γαρ επηγγείλω εσεσθαι,μέχρι τερμάτων αιώνων Χριστέ ην οι πιστοί,άγκυραν ελπίδος κατέχοντες ,αγαλλλόμεθα.


....Ουκουν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου ημών. και πρώτοι και δεύτεροι το μισθό απολάβατε. ....Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. ...Πάντες απολαυετε του συμποσίου της πίστεως. ...Μηδείς θρηνείτω πενίαν.εφάνη γαρ η κοινή βασιλεία.Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα.συγνώμη γαρ εκ του τάφου ανέτειλε.Μηδείς φοβείσθω θάνατον.ηλευθέρωσε γαρ ημάς του Σωτήρος ο θάνατος.Εσβεσεν αυτόν, ο υπ αυτού κατεχόμενος.Εσκύλευσε τον άδην ο κατελθών εις τον άδην.Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενος της σαρκός αυτού. ... Επικράνθη και γαρ κατηργήθη.Επικράνθη και γαρ ενεπαίχθη. Επικράνθη και γαρ ενεκρώθη. ...Ελαβε σώμα και Θεω περιετυχε. Που σου θάνατε το κέντρον ;Που σου άδην το νεικος;Ανέστη Χριστός , και συ καταβέβλησαι....Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επι μνήματος.Αυτώ η δόξα και το εις τους αιώνας των αιώνωνΑμήν. (Ευχή Αγ. Ιωαν. Χρυσοστομου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

"Στα χρόνια μας ο πόνος αγιάζει τον άνθρωπο.Ο ανθρώπινος πόνος καλλιεργεί την ανθρώπινη ψυχή"